Missie & visie

Missie: vanuit wederkerigheid wil KBA Afrikanen de mogelijkheid geven zichzelf te zijn en samen toekomst te maken.

KBA is een door de overheid erkende NGO van internationale solidariteit, gespecialiseerd in het versterken van het Afrikaanse maatschappelijk middenveld. Leden van lokale organisaties krijgen de middelen om zich via specifieke opleidingen in noodzakelijke domeinen te vervolmaken.

KBA kiest er resoluut voor om rechtstreeks samen te werken met lokale Afrikaanse partnerorganisaties en instellingen.

KBA staat voor een eerlijke, open en diepgaande partnerrelatie, vanuit gelijkwaardigheid en dialoog. KBA staat ook voor een integrale benadering van de mens en van de gemeenschap: economische, sociale, politieke, culturele en spirituele aspecten krijgen een plaats.

KBA investeert in de vorming van partners rond vijf thema's: familiale landbouw en voedselzekerheid, democratie en mensenrechten, conflictpreventie en vredesopbouw, opvoeding van jongeren en empowerment van vrouwen.

De leden van de lokale partners en hun basisgroepen krijgen de mogelijkheid om via opleidingen hun competenties te verhogen en vervolgens hun kennis en ervaring doeltreffend door te geven aan anderen. Zij verwerven kennis, vaardigheden en kritisch denken. Zo worden zowel lokale ondersteuningsorganisaties als individuen versterkt.

Door de vorming van competente, geëngageerde maatschappelijke voortrekkers draagt KBA bij tot duurzame ontwikkeling. Samen investeren we in mensen.

Visie: KBA wenst te werken aan de opbouw van een rechtvaardige samenleving waarbij elke persoon gerespecteerd wordt in zijn eigen en maatschappelijke identiteit en waarbij iedereen dezelfde kansen krijgt om zich als verantwoordelijke individu te ontplooien.


De werking van KBA is christelijk geïnspireerd en gebaseerd op de universele waarden van solidariteit, rechtvaardigheid en humanisme.

Werkingsprincipes

  • Inzet voor de directe belangen van de lokale bevolking
  • Respect voor de waarden van de partners
  • Ontwikkeling van een 'nabijheidspartnerschap'
  • Partners aanmoedigen tot samenwerking
  • Betrekken van het netwerk van partners
  • Betrokkenheid bij het project van in het begin tot aan de eindevaluatie
  • De partners zijn volwaardige, gelijke gesprekspartners die eindverantwoordelijkheid dragen
  • Beperking van de structuurkosten (+/-10%)
  • Ethiek, verantwoordelijkheid, transparentie

Hier kan u de statuten van KBA, zoals gepubliceerd in het Staatsblad, nalezen.
Volg de link naar het document Integriteit - Ethische Code KBA