Kwaliteitsvolle partnerschappen

KBA financiert opleidingsinitiatieven van partners die de lokale bevolking zelfredzaam maken. Op dit ogenblik heeft KBA partners in de Democratische Republiek Congo, Burundi en Burkina Faso. KBA streeft naar een samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft om zich te ontplooien en zijn leven in eigen handen te nemen.

De door KBA ondersteunde vormingsprojecten beantwoorden altijd aan een aantal criteria en situeren zich binnen één (of meerdere) van de volgende thema's: familiale landbouw en voedselzekerheid, democratie en mensenrechten, conflictpreventie en vredesopbouw, opvoeding van jongeren en empowerment van vrouwen.
De projecten integreren ook aspecten rond gezondheidszorg, HIV-preventie en ecologie.

Het versterken van de menselijke competenties (technisch en beheersmatig) is een strategie met lange termijn resultaten. De gerealiseerde resultaten moeten duurzaam zijn. Daarom houdt KBA rekening met socio-culturele, economische, ecologische en politieke aspecten.

" Opleiding is een sleutelstrategie van KBA. Investeren in vorming is een zekere, doeltreffende en duurzame investering. Het vraagt veel energie, engagement en tijd maar het is een investering op lange termijn. "

Marie-Bernadette Zubatse, directrice

Partnerwerking – principes

 • De projecten zijn aangepast aan de culturele eigenheid van de lokale bevolking.
 • De projecten stimuleren een democratische cultuur.
 • De acties creëren (economische) zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.
 • De projecten versterken de positie en de empowerment van de vrouw
 • De methodes dragen zorg voor de leefomgeving en het ecologisch systeem.
 • De veranderingen worden niet van buiten- of bovenaf opgelegd maar ontstaan vanuit de lokale bevolking. Die bevolking wordt betrokken bij elke stap in het veranderingsproces.

Partnerwerking - selectiecriteria

 • De visie en doelstellingen van de partnerorganisaties liggen in het verlengde van de visie van KBA.
 • De partner beschouwt vorming als een belangrijke ontwikkelingstrategie om een sociaal geëngageerd leiderschap tot stand te brengen.
 • De partner is bereid zich in te schrijven in een netwerk van organisaties van de civiele maatschappij.
 • De partner heeft aandacht voor gendergelijkheid.

Partnerwerking – praktijk

 • Nabijheid. Bij de ontwikkeling van het partnerschap legt KBA de nadruk op de menselijke- en de vertrouwensrelatie met de partners. Op het terrein vertaalt het nabijheidsprincipe zich doordat een partner van de streek een coördinatiefunctie opneemt. De partner heeft geen hiërarchische rol maar is een aanspreekpunt dat informatie centraliseert en verspreidt. De lokale coördinator heeft een brugfunctie en werkt telkens in nauw overleg met de andere partners en KBA. Deze manier van werken verhoogt de doeltreffendheid van de acties.
 • Kwaliteitsvol partnerschap: er wordt gekozen voor sterke organisaties met ervaring en een kwaliteitsvolle werking. KBA bekrachtigt zo de plaatselijke competenties, de autonomie en de verantwoordelijkheidszin van haar partners.
 • Dialoog en samenwerking. KBA stimuleert haar partners om samen te werken in synergie met de andere partners maar ook met andere actoren van de civiele maatschappij en met de lokale overheden. Het uitwisselen van terreinervaring is belangrijk.
 • Vorming. De lokale partnerorganisatie krijgt de financiële middelen om vormingen en uitwisseling te organiseren, de noodzakelijke materialen aan te schaffen en de doelgroepen efficiënt te begeleiden. Om een te grote afhankelijkheid te vermijden, wordt de financiële steun beperkt tot de noodzakelijke input om de doelstellingen te bereiken.
 • Watervaleffect. De vormingsstrategie berust op een watervaleffect: mensen die een vorming volgden ('leaders'), worden structureel begeleid om de opgedane kennis en vaardigheden door te geven aan andere mensen binnen de vereniging of basisgroep waar ze actief zijn ('animatoren'), die op hun beurt model staan binnen hun lokale gemeenschap.

Een voorstelling van enkele projecten vindt u hier.

KBA verleent ook studie- en stagebeurzen aan leden van de Afrikaanse partnerorganisaties of hun basisgroepen wanneer er een duidelijk verband is met de partnerwerking. Dit om de capaciteit van de partner te versterken. De opleiding wordt bij voorkeur in het Zuiden gevolgd, is aangepast aan de specifieke noden en van korte duur.