170307 Lubumbashi6DR Congo: Jongeren in Lubumbashi komen op voor mensenrechten

De lokale organisatie CAEDH (Comité Africain des Educateurs aux Droits Humain), partner van KBA, lanceert een project in 16 middelbare scholen en 3 instellingen van het hoger onderwijs om de jongeren aan te zetten tot participatief burgerschap.

170307 Lubumbashi1

Titel van het project:

Het promoten van het burgerschap en de gelijkheid meisjes/jongens in de middelbare scholen en instellingen hoger onderwijs in Lubumbashi

Een opvoedingsproject tot Wereldburgerschap.

Dit project wil leerlingen en studenten verbanden leren leggen tussen henzelf en de anderen in verdraagzaamheid en solidariteit. Het wil jongeren ontwikkelen tot actieve wereldburgers. Zo zijn ze betrokken bij de wereld waarin ze leven en opgroeien, dichtbij en veraf. Het project heeft tot doel de jongeren een cultuur te leren van respect voor de mensenrechten en de democratische waarden, een cultuur van een verantwoordelijk burgerschap en van de gendergelijkheid, een cultuur van het beschermen en saneren van het milieu. Dit gebeurt aan de hand van vorming en doorheen ludieke en expressieve activiteiten, alsook door concrete eco-acties.

Dit project wil bijdragen aan de duurzame transformatie van de jeugd, om deze voor te bereiden op haar toekomstige verantwoordelijkheden als burger en als leider in de maatschappij.

170307 Lubumbashi2


Een toekomstgericht project

De democratische waarden staan onder druk. In plaats van vooruitgang te boeken in de democratisering door de verkiezingen van 2006 ging het bergafwaarts. Politieke verharding heeft zich geleidelijk aan genesteld, net zoals een muilbanden van de vrijheden en een onverdraagzaamheid ten aanzien van het maatschappelijk middenveld en de politieke oppositie.

Lokale organisaties van het middenveld zijn zich er meer en meer van bewust dat langere termijn investeringen nodig zijn om een verandering teweeg te brengen. Er moet aan de slag gegaan worden met de verantwoordelijke burgers en leiders van morgen. Een democratische cultuur, gendergelijkheid en de bescherming van het milieu worden niet gerealiseerd van de ene dag op de andere. Zowel in de opvoeding thuis als in de scholen moet gewerkt worden om de vaak "afwachtende houding" te bannen (wachten totdat de overheid intervenieert), om de jongeren te sensibiliseren, te vormen en te wijzen op hun verantwoordelijkheid in de eerbied voor de mensenrechten en democratische waarden, in het opkomen voor de gelijkheid meisjes/jongens, in de bescherming van het milieu als voorbeeld van verantwoordelijk burgerschap. 

170307 Lubumbashi4


Doelgroepen van het project

Het project richt zich in eerste instantie op de vorming van een groep van 73 mannen en vrouwen, leerkrachten en opvoeders. Zij zullen leerlingen en studenten begeleiden, nl. 818 leerlingen van 16 middelbare scholen en 800 studenten van 3 instellingen hoger onderwijs uit Lubumbashi. Anderzijds bereikt het project onrechtstreeks 19.850 leerlingen en studenten, en 4.000 jongeren in de volkswijken.

De specifieke doelstelling van het project

De capaciteiten van jonge meisjes en jongens versterken om mensenrechten/vredeclubs te begeleiden in middelbare scholen en hoger onderwijsinstellingen, in burgelijke educatie, vredeskultuur en participatieve democratie.

Thema’s:

Mensenrechten, democratie, conflictpreventie, goed bestuur, participatief burgerschap, gendergelijkheid.

Type activiteiten

De verschillende acties gebeuren aan de hand van een watervalstrategie

170307 Lubumbashi5
  • De opleiding van leerkrachten-formateurs en jonge leiders in gendergelijkheid.
  • Het structureren van mensenrechten/vredeclubs
  • Het ontwikkelen van sensibiliseringsinstrumenten aangepast aan de doelgroep.
  • Het opstarten van recreatieve en expressieve activiteiten van de clubs in de verschillende scholen (plaatsen voor sensibilisering van leerlingen en studenten).
  • Het in de praktijk brengen van burgelijke acties om de burgelijke participatie van de jonge leden van de clubs te concretiseren. Het gaat om eco-acties rond bescherming voor het milieu. Bijvoorbeeld vuilnisbakken voorzien in de school waarbij het vuil gesorteerd wordt.
  • Het organiseren van communicatie-activiteiten, zoals regionale competities, apotheose, uitwisselingsbezoeken en studiereizen, radio en TV-uitzendingen, enz.
170307 Lubumbashi3

Samenwerking met de overheid

CAEDH is zich bewust van de noodzaak om samen te werken met de administratieve en academische overheden, want het zijn zij die een "mentaliteitsverandering" kunnen teweegbrengen. Van hen worden politieke attitudes en gedragsveranderingen verwacht.

Jongeren HIER en jongeren in LUBUMBASHI

Met het mensenrechtenproject voor en met jongeren in Lubumbashi, richt KBA zich tot de jongeren in onze samenleving. Ook hier gaat het om een vorming tot Wereldburgerschap. Ook onze jongeren in Vlaanderen moeten zich betrokken voelen bij de wereld, dichtbij en veraf. Ze moeten bewust zijn van het belang van de eerbied voor de mensenrechten, van een goed en democratisch bestuur, zowel op gemeentelijk niveau, op Vlaams niveau als op federaal niveau. Het belang dus om correcte, eerlijke  en sociaal geëngageerde politici te hebben, die hun verantwoordelijkheden nemen, die "luisteren" naar de bevolking en zich inzetten voor een maatschappelijk project voor het welzijn van iedereen. Ook moeten jongeren het verband ontdekken dat bestaat tussen sociale rechtvaardigheid, democratie, mensenrechten, vrede en duurzame ontwikkeling, zowel hier in eigen land als verderaf, bijvoorbeeld in Afrika.

Met dit project leren jongeren hier ontdekken de situatie in Congo kennen, en heel specifiek in Lubumbashi , op het vlak van mensenrechten, democratie, en goed bestuur.

In samenwerking met een of twee middelbare scholen zal in enkele klassen de eerbied voor mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, goed bestuur aan bod komen en een link gelegd worden met wat CAEDH in Lubumbashi in de middelbare scholen op gang gaat brengen met de jongeren. Dat zal leiden tot het organiseren van uitwisselingen, eerst per mail en via sociale media en nadien op termijn, tot een bezoek van een groep leerlingen naar Lubumbashi en omgekeerd.